Kiwi plant

Gouden kiwi Actinidia deliciosa 'Golden Kiwi'